Organiserade Aspergare DALARNA

Om oss

Organiserade Aspergare Dalarna är den lokala avdelningen i Dalarna av Organiserade Aspergare (OA) – en intresseförening bildad av och för Aspergare och andra högfungerande autister, det vill säga människor som har, eller tror/anser sig sannolikt kunna få, diagnos inom autismspektrumet, i första hand Aspergers syndrom, Högfungerande Autism (HFA) och Atypisk autism (PDD-NOS på engelska).

Vi vill driva föreningen utan inblandning av personer utanför autismspektrumet, då det redan finns två breda organisationer på området där de grupperna i varierande grad dominerar. Vi känner att det behövs en alldeles egen förening där vi kan fokusera på eget samarbete och att formulera och föra fram våra egna åsikter i frågor som rör vår grupp.

Allmänhetens bild av autismspektrumtillstånd är ofta mycket grumlig, och många tror att vi är mycket mindre kapabla än vi är. Om vi med egen diagnos mest syns som medlemmar och eventuellt aktiva i de bredare organisationerna där vi har ”normala” vid vår sida kan det riskera att påtagligt förstärka just den bilden av oss som mindre kapabla – att många då tror att det bara är i den formen vi kan klara av föreningsarbete. Vi tycker oss ha sett klara tecken på sådana attityder, och det tycker vi självklart är mycket negativt. Vi tror alltså att det faktiskt är mycket viktigare med något eget, och att det borde vara prio ett och engagemang av vår grupp i de stora breda organisationerna som borde vara ett komplement, snarare än tvärtom!

Vi är för det perspektiv som kallas neurodiversitet, och anser att neurologiska avvikelser bara är annorlundaskap och del av normal mänsklig variation. Vi anser inte att Aspergers syndrom och andra autismspektrumtillstånd nödvändigtvis enbart är funktionshinder utan tvärtom kan ha mycket positiva sidor också. Det gäller bara att vi får ta vara på de positiva bitarna!

Vi tror att hjälp till självhjälp, ökad möjlighet till träning och lärande, och stöd av personernas självförtroende samt förståelse och acceptans av autismens annorlundaskap på gott och ont gynnar många autister mer än ett alltigenom säkert omhändertagande av alla uppgifter personen inte bedömts klara av. Anhöriga och personal utan egen diagnos tänker på ett annat sätt än vi och kan därför ha svårare att förstå sådana som oss – ännu ett skäl att vi behöver en egen organisation utan dessa för att samarbeta med varandra och föra vår talan.

OA arbetar på flera plan, vi träffas i grupper och umgås för att bilda kamratskap för att på så vis vara det enklaste sociala stödet av alla för varandra: Bra kompisar helt enkelt! Här skall även ges möjlighet att diskutera autistisk vardagsproblematik som exempelvis missförstånd och konflikter med personer utan diagnos samt metoder för att hantera och lösa dem. Men vi vill även bedriva lobbyarbete på alla nivåer för att påverka den hjälp vår målgrupp får i samhället så att den blir så bra som möjligt.

Vi anser alltså att Aspergers Syndrom och högfungerande autism inte nödvändigtvis enbart är funktionshinder utan tvärtom kan ha mycket positiva sidor, någonting som lite väl sällan diskuteras i offentlig debatt. En del kända snillen som Albert Einstein och Isaac Newton tros ju till exempel ha haft Aspergers Syndrom. Vi blir ofta framställda och uppfattade som mycket mer lågfungerande än vad många av oss är.

Det märkliga är att samma personer som ger uttryck för dessa uppfattningar också kan betona det självklara faktum att vi är olika individer. Vi är minst lika olika sinsemellan som dem som följer normen tillräckligt mycket för att inte kvalificera sig för en neuropsykiatrisk diagnos, och vi har olika styrkor och svagheter, och vi förstår inte hur begreppen autister (om alla med autistiska diagnoser) och aspergare (om de som har Aspergers Syndrom) skulle kunna betyda det motsatta. Därför ser vi inget problem i att använda dessa begrepp.